Rijeka: Povećane gradske subvencije za privatne vrtiće

Gradsko vijeće Grada Rijeke usvojilo je Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi za pedagošku 2017./2018. godinu. Na nacrt programa, koji je od 14. lipnja do 14. srpnja bio na javnoj raspravi, nije stigla niti jedna primjedba. Ipak, na prijedlog 14 vijećnika koordinacije stranaka u riječkom Gradskom vijeću koju čine Lista za Rijeku, Akcija mladih, Živi zid-Most-HNS-Nezavisni, koji je u vidu amandmana podnesen na sjednici, prvotni prijedlog je izmijenjen te će Grad Rijeka ubuduće redoviti program ranog i predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača sufinancirati s višim iznosima. Tako će cjelodnevni program, umjesto sa 810 kuna, mjesečno sufinancirati s 1015 kuna, dok će subvencija za poludnevni boravak umjesto dosadašnjih 567 kuna iznositi 710.

Kako je u ime predlagatelja pojasnio vijećnik Danko Švorinić (Lista za Rijeku), povećanjem iznosa subvencija ne bi se povećao ukupni iznos predviđen u proračunu za ovu svrhu, budući da je Grad Rijeka u proračunu za 2017. godinu za sufinanciranje predškolske djelatnosti drugih osnivača osigurao 4,7 milijuna kuna, što je za oko 900 tisuća kuna više od stvarnih potreba sufinanciranja 380 djece koliko ih je prosječno smješteno u privatnim vrtićima.
„Još je 2015. godine u proračunu amandmanom predviđeno dodatnih milijun kuna za privatne vrtiće, ali su se od tada sredstva počela raspoređivati po maksimalnim kapacitetima vrtića umjesto po stvarnom broju djece. Zbog loga je na toj proračunskoj poziciji ostajalo neutrošeno nešto manje od milijun kuna te je subvencija ostala identična kao i prije 2015. godine, iako je predstavničko tijelo donijelo drukčiju odluku,“ kazao je Švorinić, ističući kako će se na ovaj način približiti konačnom cilju, da cijena za roditelje bude jednaka, neovisno o tome polazi li njihovo dijete gradski ili privatni vrtić.

Gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako Grad Rijeka, iako to nije njegova zakonska obveza, već godinama financira rad vrtića drugih osnivača, u isto vrijeme povećavajući kapacitete gradskih vrtića. Izrazio je spremnost da se u okviru proračunskih mogućnosti iznađu načini za izjednačavanje subvencioniranja gradskih i privatnih vrtića, napomenuvši kako pritom treba voditi računa o pruženom standardu usluge te kontroli trošenje gradskih sredstava. Prihvaćajući sugestije vijećnika, gradonačelnik Obersnel istaknuo je kako će ugovorom s vrtićima biti definirano da se usvojeno povećanje sufinanciranja vrtića drugih osnivača usmjeri za smanjenje subvencije roditeljima, a ne za pokrivanje nekih drugih troškova vrtića, kako se ne bi dogodilo da u nekim vrtićima cijene usluga za roditelje ostanu na istoj razini.

Jednoglasnom odlukom svih vijećnika, usvojen je zaključak prema kojem se zadužuje odjel za školstvo da u suradnji s Odborom za predškolski odgoj i obrazovanje Gradskog vijeća predloži rješenje da se u narednoj pedagoškoj godini sudjelovanje roditelja u cijeni usluga dječjih vrtića izjednači bez obzira na to jesu li korisnici gradskog ili privatnih vrtića. (Grad Rijeka)