Grad Umag dobio bezuvjetno mišljenje Državne revizije

U razdoblju od 20. veljače do 16. kolovoza 2017. godine obavljena je financijska revizija Grada Umaga za 2016. godinu kojom su obuhvaćeni financijski izvještaji i cjelokupno poslovanje. U okviru navedenog, a po provedenom nadzoru, Državni ured za reviziju izrazio je bezuvjetno mišljenje za financijsko izvješće i poslovanje Grada Umaga.

Cilj revizije bio je utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analizirati ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planiranim aktivnostima i namjenama, provjeriti usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima koji mogu imati značajan učinak na financijske izvještaje te provjeriti druge aktivnosti vezane uz poslovanje Grada. Za potrebe prikupljanja revizijskih dokaza, analizirana je pravna regulativa te dokumentacija o poslovanju Grada, a ocijenjeno je i funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola. Ujedno, pristupilo se usporedbi podataka s onima iz ranijeg razdoblja i onima utvrđenim u proračunu, provjerene su poslovne knjige i knjigovodstvene isprave, ispitana je primjena zakona, provjereni su podaci objavljeni na mrežnim stranicama Grada. Kod utvrđivanja područja rizika, korištene su i objave u elektroničkim medijima i tisku.  

Slijedom navedenog, prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, u skladu s  prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza. Revizijom nisu utvrđene nepravilnosti vezane uz usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima te je Grad Umag dobio bezuvjetno mišljenje.

Ovakav nalaz Državne revizije rezultat je prije svega ozbiljnog planiranja i poslovanja te odgovorne i transparentne politike koju provodi Grad Umag. (Grad Umag)