Benkovac: Odobreno financiranje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović odobrio je financiranje projekta gradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje čija je vrijednost procijenjena na 377 milijuna kuna. Riječ je o projektu čiji je cilj uspostava sustava gospodarenja otpadom na području Zadarske i južnog dijela Ličko-senjske županije.

'Centri za gospodarenje otpadom omogućit će obradu nerazvrstanog dijela miješanog komunalnog otada, no neće znatno doprinijeti tome da Hrvatska ispuni obvezu da do 2020. recikliramo 50% odvojeno prikupljenog papira, plastike, stakla i metala. Stoga je važno da pri razvoju sustava poštujemo hijerarhiju gospodarenja otpadom te naglasak stavimo na sprečavanje nastanka otpada odnosno odvojeno prikupljanje i recikliranje. To je smjer u kojem ide Europska unija koji mora slijediti i Hrvatska' – kazao je ministar Slaven Dobrović.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike odobrilo je projekt Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 377,3 milijuna kuna, od čega je 70,6% osigurano iz Kohezijskog fonda EU, 19,35% osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 10% osiguravaju Zadarska županija, Grad Zadar i Grad Benkovac.

Uz gradnju samog centra projekt obuhvaća i gradnju tri pretovarne stanice u Biogradu na Moru, Gračacu i Pagu. (Ministarstvo zaštite okoliša)