Beli Manastir: Za potpore malim poduzetnicima 300 tisuća kuna

Grad Beli Manastir raspisao je javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog poduzetništva na području Grada u 2019. godini. U tu svrhu osigurano je u proračunu Grada 300.000 kuna.

Kako se navodi u pozivu, prijavitelji mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada. Prijaviti se ne mogu subjekti koji imaju  dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu, nadalje, koji imaju  dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnove poreza, mirovinskog ili zdravstvenog osiguranja, koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije, čiji vlasnik ili suvlasnik ima drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. Potpore se odnose na tri mjere - Potpora za povećanje konkurentnosti poduzetnika,  Potpora za marketing i promociju poduzetnika i  Potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete.

Mjera potpore za povećanje konkurentnosti poduzetnika kao cilj ima povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata i povećanje obujma njihovih gospodarskih aktivnosti. A odnosi se na primjerice nabavu strojeva, opreme, alata, zaštitnih sredstava,  uredskog inventara,  informatičke opreme (hardware i software),  projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju novih te uređenje i adaptaciju postojećih proizvodnih pogona u vlasništvu korisnika potpore. Potpora se dodjeljuje  u visini od 80% prihvatljivih troškova, a ne više od 20.000 kuna.

Potpora za marketing i promociju poduzetnika ima za cilj povećati vidljivost i prepoznatljivost proizvoda i usluga koje su predmet gospodarske aktivnosti. Ta se potpora odnosi na troškove najma, postavljanja i vođenja štanda za sudjelovanje na sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda i usluga,  troškove izrade svih vrsta promidžbenih materijala, mrežnih stranica i slično,  troškove oglašavanja u medijima i putem interneta,  troškovi zakupa prostora za mrežne stranice (web hosting). Potpora se dodjeluju u visini od 80% prihvatljivih troškova, a ne više od 10.000 kuna.

Potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete obuhvaća certifikaciju obrta ili poduzeća, proizvoda i usluga. Dodjeljuje se također u visini od 80% prihvatljivih troškova, a ne više od 5.000 kuna.  (Grad Beli Manastir, L.K.)